بازگشايي نمادهاي معاملاتي (شكلر)،(دجابر)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي نيرو كلر(شكلر)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،داروسازي جابرابن حيان(دجابر)پس از برگزاري مجامع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه-عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيئت مديره بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر