توقف نمادهاي معاملاتي (شپديس)،(ولغدر)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي پرديس(شپديس) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي ،ليزينگ خودرو غدير(ولغدر)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاء هيئت مديره متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادارتهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر