درخصوص محدوديت خريد شرکت بيمه تعاون (وتعاون1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، در خصوص معاملات سهام شرکت بيمه تعاون در نماد معاملاتي (وتعاون1) در بازار پايه فرابورس تاکيد مي گردد؛ با توجه به مفاد بند 1 ماده 12 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در خصوص شرايط مربوط به تشکيل و توسعه تعاوني هاي سهامي عام، حداکثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غير مستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شرکت تجاوز کند. لذا با توجه به سرمايه ثبت شده کنوني شرکت مذکور، سقف مالکيت هر شخص حقيقي در نماد (وتعاون1) حداکثر 1،400،000 سهم مي باشد. لذا خواهشمند است کارگزاران محترم در هنگام ثبت سفارش هاي خريد مشتريان در نماد معاملاتي (وتعاون1) مقررات مذکور را مد نظر قرار دهند. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر