توقف نماد معاملاتي شركت داروسازي تهران دارو(دتهران1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت داروسازي تهران دارو(دتهران1)با توجه به عدم ارائه اطلاعات، متوقف گرديد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر