بازگشايي نمادهاي معاملاتي (بورس)،(كبورس)،(نبورس)،(دسبحان)
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران (بورس) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي ،شركت هاي كارگزاران بورس اوراق بهادار(كبورس)،نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار(نبورس) با توجه به بازگشايي نماد اصلي،سبحان دارو(دسبحان) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر