آغاز دوره معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي (هبرکت705)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، از امروز شنبه مورخ 21/05/1396، دوره معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت گروه دارويي بركت در نماد (هبركت705) با سررسيد مردادماه 1397 آغاز مي شود. خريد اوراق اختيار فروش تبعي براي همه كدهاي معاملاتي موجود در سامانه اعم از حقيقي، حقوقي، صندوق هاي سرمايه گذاري و سبدگردان ها مطابق با سقف اعلامي مجاز خواهد بود. شرايط عرضه به شرح زير مي باشد: نماد معاملاتي: هبرکت 705 سهام پايه: شركت گروه دارويي برکت (برکت) قيمت اعمال: 2,234 ريال سقف خريد هرکد معاملاتي: حقيقي: 50،000 ورقه حقوقي: 1،000،000 ورقه و بالاتر از آن با موافقت عرضه کننده حداقل حجم عرضه روزانه: 20،000،000 ورقه کل حجم عرضه: 247,393,736 ورقه عرضه کننده: شرکت گروه توسعه اقتصادي تدبير کارگزار عرضه کننده: شرکت کارگزاري تأمين سرمايه نوين (سهامي خاص) شرايط تسويه تعهدات در تاريخ اعمال: خريد سهم به قيمت اعمال از دارنده اوراق اختيار فروش تبعي شراط استفاده از اختيار فروش تبعي: صرفاً سهامداراني مي توانند از حق اختيار فروش تبعي خود در تاريخ اعمال استفاده نمايند که هر دو سهام پايه و اختيار فروش تبعي آن را در يک روز خريداري کرده باشند. چنانچه خريداران اوراق اختيار فروش تبعي، بيش از 1،000،000 ورقه از اوراق را خريداري نمايند، بايد نسبت به واگذاري اختيار خريد سهام شرکت گروه دارويي برکت (برکت) با شرايط زير اقدام نمايد: قيمت اعمال اختيار خريد: 2،400 ريال حجم فروش اختيار خريد: به ميزان اوراق تبعي خريداري شده سررسيد اختيار خريد: 21/08/1397 همچنين با توجه به تعهد فروشندگان اختيار خريد در سررسيد، سهام پايه اختيار خريد (سهام شرکت گروه دارويي برکت) به‌ عنوان تضمين نزد شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) توثيق مي گردد. شرايط تسويه تعهدات در تاريخ اعمال اوراق اختيار فروش تبعي: اعمال اختيار فروش تبعي توسط خريداران اوراق تبعي منجر به خريد سهام شرکت گروه دارويي برکت (برت) به قيمت اعمال تبعي (2،234ريال) از دارنده اوراق توسط شرکت گروه توسعه اقتصادي تدبير مي شود. در اين صورت اختيار خريد واگذار شده توسط سرمايه گذار (خريدار بيش از 1،000،000 ورقه تبعي) به شرکت گروه توسعه اقتصادي تدبير، به ميزان اوراق تبعي اعمال شده و در زمان مشخص شده توسط بورس از طريق انجام معامله معکوس (فروش اختيار

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر