بازگشايي نمادهاي معاملاتي (سلامت11)(سلامت21)(سلامت31)(سلامت41)(سلامت51)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي اوراق مرابحه شركت واسط مالي تير سوم (با مسئوليت محدود) در نمادهاي معاملاتي (سلامت11)، (سلامت21)، (سلامت31)، (سلامت41) و (سلامت51)، پس از پرداخت اقساط شش ماهه اوراق، امروز شنبه مورخ 21/05/1396آماده انجام معامله مي باشند. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر