بازگشايي نمادهاي (اجاد21)(اجاد22)(اجاد23)(اجاد24)(اجاد25)(اجاد26)(اجاد27)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي اوراق اجاره شركت واسط مالي شهريور سوم (با مسئوليت محدود) در نمادهاي معاملاتي (اجاد211) ،(اجاد221)،(اجاد231)،(اجاد241)،(اج اد251)،(اجاد261) و (اجاد271)، پس از پرداخت اجاره بهاي شش ماهه اوراق، امروز شنبه مورخ 21/05/1396 آماده انجام معامله مي باشند. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر