تعيين محدوديت حجمي نماد معاملاتي شركت مبين وان كيش(اوان1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ حداكثر محدوديت حجمي در هر سفارش (بلوک) جهت نماد معاملاتي شركت مبين وان كيش در نماد معاملاتي اوان1 ، از روز شنبه مورخ 21/05/1396، به ميزان 10،000 سهم تعيين مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر