مسدود نمودن دسترسي معامله گران برخط وغيربرخط در نماد (اوان1)

كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام دوره ثبت سفارش در نماد اوان1 در ساعت 12_00 امروز چهارشنبه مورخ 18/05/1396 مقتضي است راس ساعت 12_00 هرگونه دسترسي معامله گران برخط و غير برخط درنماد اوان1 مسدود گردد. هرگونه مسئوليت ناشي از عدم مسدود بودن دسترسي معامله گران هر کارگزاري به عهده آن کارگزاري خواهد بود. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر

درباره پیام ناظر

درباره پیام ناظر ...