عرضه عمده سهام شركت موتوژن (بموتو)
به اطلاع مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 26123/181 مورخ 1396/05/03 معاونت بازار،امروز چهارشنبه مورخ 1396/05/18 تعداد 326ر826ر113 سهم معادل 72ر16 درصد از سهام شركت موتوژن از طرف بانك تجارت به صورت يكجا ونقد و به قيمت پايه هر سهم 677ر6 ريال در نماد بموتو4 عرضه خواهد شد. مديريت عمليات بازار بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر