حراج مجدد نماد معاملاتي ( تمحركه)
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت ماشين سازي نيرو محركه(تمحركه) توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر