بازگشايي نماد معاملاتي (تمحركه)
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت ماشين سازي نيرو محركه(تمحركه) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر