زمان اغاز معاملات در يرخي از نمادهاي بازار پايه ب
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ معاملات در برخي از نمادهاي بازار پايه ب شامل نماذهاي معاملاتي در گروه c راس ساعت 09_55 دقيقه آغاز مي شود. بديهي است تا قبل از زمان مذکور امکان سفارش گيري در نمادهاي مذکور وجود داشته و معاملات راس ساعت 09_55 دقيقه انجام مي شود. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر