بازگشايي نمادهاي معاملاتي (جهرم1)، (داراب1)، (وسرمد1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت پتروشيمي جهرم(جهرم1)، شركت پتروشيمي داراب (داراب1) و شرکت بيمه سرمد (وسرمد1) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد، امروز سه شنبه مورخ 17/05/1396 آماده انجام معامله مي باشند. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر