معاملات بورس انرژي ايران - سلف موازي استاندارد برق
4$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه در جلسه معاملاتي امروز نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 96/06/16 گشايش مي يابند. مديريت عمليات بازار

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر