عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي(كاسپين1)، (كمرجان1)، (حپارسا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 16/05/1396، در نمادهاي معاملاتي شركت داروسازي كاسپين تأمين (كاسپين1) و شركت بازرگاني و توليدي مرجان كار(كمرجان1)و شركت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان(حپارسا1) مورد تاييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر