رای مجمع به افزایش سرمایه  2 مرحله‌ای « رازی »

مجمع عمومی فوق العاده بیمه رازی در 3 دستور کار با افزایش سرمایه دو مرحله‌ای بیمه رازی موافقت کرد.

کدال: افزایش سرمایه بیمه رازی از 200 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان در دو 2 مرحله از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران در مجمع عمومي فوق العاده تایید شد. بر مبنای نتایج مجمع:

 1. پس از استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني، مجمع با اکثريت آراء موافقت نمود با توجه به اخذ مجوز انجام افزايش سرمايه از سازمان بورس و اوراق بهادار سرمايه فعلي شرکت از 200 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران عملي شوود.

 2. مجمع عمومي فوق العاده همچنین بر اساس مجوز افزايش سرمايه از سازمان بورس و اوراق بهادار با انجام افزايش سرمايه شرکت از 300 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران موافقت کرد و اختيار عملي نمودن آن را به مدت 2 سال، به هیات مديره تفويض کرد تا هيئت مديره پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مرکزي، نسبت به عملي نمودن آن اقدام کند.

3. مجمع عمومي فوق العاده مقرر کرد پس از عملي نمودن افزايش سرمايه، نسبت به اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت اقدام شود.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,174 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,172 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,174 0.00 0.00
اولین قیمت 2,172
قیمت دیروز 2,174
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,131 2,049
بازه هفته 2,244 2,156
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.522 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)